UIN Syarif Hidayatullah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ciputat, Jakarta Selatan.

Jumat, 11 Mei 2012, 04:56:03 (327 klik)
Katalog / Pendidikan / PTA Islam - Negeri
 
STAIN Salatiga
SPMB PTAIN
UIN Sunan Ampel
IAIN Ambon
IAIN Walisongo
UIN Raden Fatah
UIN Ar-Raniry - Komunikasi
STAIN Ponorogo
IAIN Sumatera Utara
IAIN Padangsidimpuan


Good Links

Indoplaces.Com
Google places meet Facebook places in Indonesia

Jognews.com
Jogja punya berita

Jogpaper.com
Jogja yang ilmiah